Kto musi prowadzić księgi przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów jest obowiązkowa dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rozliczających podatek w formie innej niż ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Są to zatem osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spójki jawne i partnerskie rozliczające się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. Warunkiem jest, aby obroty za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły progu 2 mln euro – wówczas przedsiębiorca zobligowany jest do prowadzenia ksiąg handlowych i przejścia na pełną księgowość.

W szczególnych przypadkach przedsiębiorca może wnioskować o zwolnienie z prowadzenia ksiąg – chodzi głównie o okoliczności związane ze stanem zdrowia lub wiekiem oraz wymiarem działalności. Obowiązek prowadzenia KPiR definiuje ustawa o PIT, a szczegółowe zasady prowadzenia ksiąg opisano w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Czym jest KPiR?

W księdze przychodów i rozchodów księguje się operacje gospodarcze w ramach prowadzenia księgowości uproszczonej. Ewidencjonowaniu podlegają przychody i ponoszone koszty, a więc biuro rachunkowe w KPiR musi notować osiągane obroty z uwzględnieniem kosztów ich uzyskania. W księdze przychodów i rozchodów ujmowane są także zakupione towary handlowe i podstawowe. W przypadku niektórych rodzajów działalności ewidencjonuje się także koszty prac badawczo-rozwojowych. Dzięki ewidencji możliwe jest obliczenie należnych obciążeń podatkowych oraz zeznań rocznych.

Do księgi przychodów i rozchodów nie wpisuje się kosztów poniesionych na realizacje inwestycji będących w trakcie – możliwe jest ich uwzględnienie jako odpisów amortyzacyjnych. Nie należy uwzględniać także zapłaconych zaliczek ani kosztów związanych z obrotem opakowaniami zwrotnymi.